Betingelser og vilkår

Innledning

1. Disse vilkårene danner grunnlaget for kontrakten for salg av varer («salgskontrakten») mellom Metalform («selgeren») og [kjøperens navn] («kjøperen»). Både salgskontrakten og dette dokumentet må leses i sammenheng med hverandre og avtale mellom begge parter under.

Salg av varer

2. Selgerens tilbud er estimater og er gjenstand for et besøk på stedet og endelig spesifikasjon før bestilling av varene.
3. Varene kan se annerledes ut når det gjelder farge og tekstur fra originale prøver på grunn av materialene som brukes.
4. Tillegg og/eller variasjoner til varene vil bli skriftlig avtalt av begge parter.

Pris, eierskap og risiko

5. Tilbudet omfatter ikke fjerning og avhending av eksisterende inventar og inventar som skal erstattes av de bestilte varene.
6. Alle tilbud er merverdi avgiftspliktige.
7. Tilbudet vil ikke inkludere uforutsette kostnadsøkninger fra produsenten.
8. Tilleggsprodukter, tjenester og inventar etter avtale mellom partene om tilbudet vil bli fakturert tilsvarende.
9. Eierskap skal ikke overføres til kjøperen før full betaling er gjort og varene leveres av selgeren gjennom et passende frakt selskap.
10. Kjøperen skal skaffe passende forsikring for å dekke eventuelle tap og / eller skader under transport av varene.

Betaling

11. Et depositum på 50% av den totale verdien av tilbudet, inkludert moms, transport og montering (om nødvendig) av varene («depositumet») vil bli gjort på det tidspunktet salgskontrakten er signert i henhold til tilbud [nummer] vedlagt salgskontrakten.
12. Betaling av utestående saldo er i henhold til betingelser gitt i tilbud.
13. Alle varene forblir i selgerens eiendom til full betaling er mottatt, såkalt salgspant.

Leveranse

14. Leveringskostnader er i henhold til betingelser i tilbudet.
15. Ledetider for levering er 8 – 20 uker fra datoen depositumet har nådd selgeren og tilbudet er avtalt av begge parter.
16. Skreddersydde produkter har sin egen spesifikke tidsramme om når levering forventes og kan endres.
17. Omstendigheter utenfor selgers kontroll kan påvirke leveringstidsrammen som opprinnelig ble angitt. Kjøper forventes å anerkjenne Force Majeure-vilkårene i Salgskontrakten, som skisserer omstendighetene der levering kan bli forsinket utenfor Selgers kontroll.
18. Forsinkelser i leveransen av varene utgjør ikke en kansellering av salgskontrakten.

Montering

19. Selgeren er i stand til å legge til rette for installasjon av varene på kjøperens eiendom mot en ekstra kostnad.
20. Selger er ansvarlig for kvaliteten på monteringen og for eventuelle skader på varene under monteringsprosessen.
21. Kjøper er ansvarlig for å sikre at på monteringsdatoen er de aktuelle områdene inne i eiendommen klare og forberedt som spesifisert i tilbudet og avtalt av begge parter.
22. Enhver skade som skyldes en urimelig blokkering fra kjøperen, eller en representant for kjøperen, som fører til fjerning av varene, er kjøperens ansvar.
23. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader som oppstår ved montering av varene.
24. Hvis kjøperen ikke forbereder de relevante områdene inne i eiendommen tilstrekkelig, vil det være en ekstra kostnad på [pris + mva] for omorganisering og rebesøk av kjøperens eiendom på et senere tidspunkt.
25. Forsinkelser i montering av varene utgjør ikke en kansellering av salgskontrakten.

Spesifikasjon

26. Enhver endring i spesifikasjonen vil føre til at kjøperen pådrar seg ytterligere kostnader.
27. I forhold til punkt 4 i disse vilkårene forplikter selgeren seg til å gjøre sitt beste for å sikre at varene er til den avtalte spesifikasjonen.
28. Når tilbudet er basert på kjøpers målinger, er selgeren ikke ansvarlig for eventuelle feilmålinger gitt av kjøperen.
29. Varer bestilles og produseres kun basert på målingene gitt av kjøperen, med mindre selgeren blir bedt om og instruert om å fullføre slike oppgaver.
30. Kjøper har rett til 1 endring i tegninger utført av selger i forhold til tilbudet. Ytterligere endringer vil medføre en [pris + mva] kostnad for kjøperen.

Retur og kansellering

31. Skreddersydde produkter refunderes ikke og kan ikke kanselleres.
32. Defekte eller feilaktige produkter vil bli erstattet av selger uten ytterligere kostnad for kjøperen i samme produksjonstid som opprinnelig angitt i tilbudet.
33. Kjøperen har rett til å kansellere denne salgskontrakten hvis varene er standardprodukter og det ikke er gjort endringer i forhold til spesifikasjonen – innen 30 dager.
34. Kjøperen må bekrefte kansellering av varene skriftlig.
35. Kjøperens rett til å kansellere en bestilling gjelder ikke dersom de bestilte varene er skreddersydd.

Generelt

36. Det må henvises til hver enkelt salgskontrakt i forhold til spesifikke vilkår og betingelser som gjelder for kjøperens tilbud.
37. Vilkårene og betingelsene som er angitt i dette dokumentet må leses i sammenheng med tilbudet og salgskontrakten før kjøperen inngår en kontrakt med selgeren.